English

入札情報

国際教養大学?棟プロジェクター更新業務に係る条件付き一般競争入札の公募について

次のとおり、条件付き一般競争入札を行いますので、入札に参加される方は、申込みをして下さい。

  1. 入札公告
  2. 入札説明書
  3. 入札参加資格確認申請書?
  4. 入札書?委任状?
  5. 入札書に関する注意事項
  6. 契約書(案)
  7. 仕様書